Algemene voorwaarden

 1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

2. Sarva Coaching is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.

 

Sessies

3. Een afspraak maken kan telefonisch, per e-mail, per whatsapp of na afloop van een sessie.

4. Een sessie duurt ca 60 minuten, waarbij er 10 minuten wordt gebruikt voor het bijwerken van het dossier.

5. Na een kennismakingsgesprek wordt er na twee sessies geëvalueerd of de sessies voortgezet zal worden. Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan, welke is gebaseerd op de doelstelling/hulpvraag van de client.

6. De werkvormen tijdens de sessie zijn onder andere gesprekken, methoden vanuit yoga waarbij men plaatsneemt op een yoga mat of aanraking op een behandelbank. Dit geschiedt altijd met instemming van de client.

7. Aan het einde van het traject vindt er evaluatie over het gehele traject plaats.

 

Betaling

8. De cliënt gaat akkoord met een tarief van € 75,- voor lichaamsgerichte begeleiding. Betaling vindt plaats per bankoverschrijving of per pin na afloop van de sessie. De factuur wordt ter plekke meegegeven of binnen 7 dagen per e-mail verzonden.

9. Voor lichaamsgerichte therapie op basis van coaching dan wel lichaamsgerichte therapie op kosten van de werkgever, wordt een offerte op maat gemaakt. Hierbij is er een zakelijk tarief van toepassing, waarbij de betaling geschiedt middels een factuur. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

10. Een sessie kan afgezegd of verplaatst worden, mits dit minimaal 24 uur vóór het tijdstip van de afspraak wordt doorgegeven. Afzeggen of verplaatsen kan telefonisch, via whatsapp of per e-mail. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen binnen 24 uur is de therapeut gerechtigd 50% van de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. De cliënt ontvangt hiervan een factuur per e-mail. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

11. Wanneer na het verstrijken van de betalingstermijn de factuur niet is betaald, stuurt de therapeut eenmalig een kosteloze betalingsherinnering per e-mail. Hierin staat het verzoek om het bedrag binnen een termijn van 14 dagen alsnog te voldoen. Bij het sturen van een tweede betalingsherinnering wordt er een bedrag van € 12,50,- in rekening gebracht aan de cliënt voor het verrichten van deze administratieve handeling. Wanneer de factuur na een tweede herinnering niet heeft betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld. De (on)kosten van dit incassobureau komen volledig voor rekening van de cliënt.

12. Bij een betalingsachterstand is de coach gerechtigd om verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Dossiervorming

13. De coach houdt een dossier bij om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

14. De wettelijke bewaartermijn van het dossier is vijftien jaar, gerekend vanaf het moment dat de begeleiding is aangevangen (1e sessie). Na afloop van deze termijn wordt het dossier vernietigd.

15. In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: persoonsgegevens (zie de Privacy verklaring), de hulpvraag, de doelstelling van de begeleiding, het begeleidingsplan, achtergrondinformatie van de cliënt, sessieverslagen, verleende toestemming voor overleg met derden en de resultaten van de begeleiding.

16. Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend. 

 

Schade

17. De coach is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die een cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of het afnemen van een consult. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk. 

 

Klacht

18. Wanneer de cliënt een klacht heeft, kan deze eerst besproken worden met de coach conform de klachtenprocedure.

19. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt, kan de cliënt zich eerst richten tot de geschillencommissie.

 

 

algemene voorwaarden